Algemene voorwaarden

Ten aanzien van de dienstverlening van Offerti.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website en/of de Dienst aanvaardt de Gebruiker aan deze Algemene Voorwaarden gebonden te zijn.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.
1.1
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een Opdracht aanbiedt via de Website.
1.2
Professional: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever respectievelijk zich inschrijft voor dan wel biedt op een of meer Opdrachten van een Opdrachtgever.
1.3
Opdracht: een advertentie op de Website waarin een Opdrachtgever vraagt om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten.
1.4
Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die op een of andere manier gebruik maakt van de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Opdrachtgevers en Professionals.
1.5
Dienst: de dienstverlening die door Offerti.nl wordt aangeboden door middel van de Website of op andere wijze, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgevers en Professionals met elkaar in contact komen.
1.6
Offerti.nl: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Offerti B.V., met als handelsnaam Offerti.nl, kantoorhoudend op de Noorderstraat 66, 1017 TV te Amsterdam, KvK-nummer: 50196049, BTW-identificatienummer: NL822606148B01.
1.7
Website: De internetsite van Offerti.nl te bereiken via de domeinnaam www.offerti.nl, alsmede alle andere internetsites van Offerti.nl bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sub- en toplevel domeinnamen.
1.8
Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Offerti.nl.
1.9
Gegevens: alle door de Gebruiker op de Website geplaatste en/of aan Offerti.nl verstrekte gegevens, waaronder persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, geplaatste referenties over Professionals, en alle overige informatie.
1.10
Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Offerti.nl en de Gebruiker betreffende de Dienst.

2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

2.1
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle overige (rechts)handelingen tussen Offerti.nl en de Gebruiker, ook wanneer die (rechts)handelingen niet leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst tussen de Gebruiker en Offerti.nl en/of een Opdrachtgever en een Professional.
2.2
Offerti.nl is te allen tijde gerechtigd eenzijdig deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
2.3
Algemene voorwaarden van de Gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4
Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een bepaling uit een gesloten Overeenkomst prevaleert hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
2.5
Tussen Offerti.nl en de Gebruiker overeengekomen wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan per e-mail en fax) zijn overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.
2.6
Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Offerti.nl zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

3. Dienstverlening

3.1
Offerti.nl biedt op haar Website een platform aan waarop Opdrachtgevers en Professionals (i) met elkaar in contact kunnen komen in verband met het uitvoeren van Opdrachten en (ii) afspraken met betrekking tot Opdrachten kunnen maken. Offerti.nl heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van de Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins. Offerti.nl is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar de Dienst aan te passen en/of te beëindigen.
3.2
Offerti.nl stelt de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samen. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot Gebruikers, Professionals, Opdrachten, referenties, offertes is echter afkomstig van de Gebruikers. De Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de door hen geplaatste informatie. Offerti.nl draagt voor de informatie omtrent Gebruikers, Professionals, de inhoud van Opdrachten, offertes, referenties etc. dan ook geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor de inhoud van enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt Offerti.nl verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Gebruikers onderling, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.
3.3
Offerti.nl biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op 'as is' basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Offerti.nl niet:
- dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is;
- dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
- dat derden niet de Website en/of de systemen van Offerti.nl onrechtmatig zullen gebruiken.
3.4
Offerti.nl is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Offerti.nl ontstaat.

4. Gebruik van de Dienst en verstrekking van Gegevens

4.1
De Gebruiker garandeert dat alle Gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens, BTW-nummer, bankrekeningnummer, Kamer van Koophandel-nummer en e-mailadres, die hij in het kader van de Dienst aan Offerti.nl verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Dienst en dat hij zich ter zake van het verlenen van Opdrachten, het bieden op, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
4.2
Door het aanbieden van Gegevens op de Website geeft de Gebruiker toestemming deze Gegevens op de Website te publiceren en garandeert hij tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. De Gebruiker is ermee bekend dat de positionering van Opdrachten en biedingen op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat hij geen aanspraak kan maken op een specifieke positionering.
4.3
Offerti.nl behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven Gegevens te wijzigen en/of in te korten. Offerti.nl behoudt zich tevens het recht voor om Opdrachten, referenties, offertes en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding.
4.4
De Gegevens die door middel van de Website door de Gebruiker worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is de Gebruiker niet toegestaan om deze Gegevens te verwerken voor enig ander doel.
4.5
Indien de Gebruiker in strijd handelt met het in 4.4 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000,- per gebeurtenis waarbij het gebruik van één persoonsgegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Offerti.nl om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.
4.6
Op de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker door Offerti.nl zijn Privacy- en Cookieverklaring van Offerti.nl van toepassing.

5. Tarieven en betalingen

5.1
De Professional is aan Offerti.nl een vergoeding per geplaatste offerte verschuldigd. Deze vergoeding verschilt per vakgebied en kan voorts variabel zijn op basis van bepaalde kenmerken van de Opdracht, zoals het beschikbare budget, de looptijd, het type Opdracht en de gevraagde specialiteiten. De vergoeding wordt bepaald door Offerti.nl en wordt duidelijk vermeld vóór het plaatsen van een offerte.. De Professional kan losse (of bundels met meerdere) credits kopen die de waarde van een offerte in een vakgebied vertegenwoordigen. Credits kunnen worden aangeschaft via het betaalsysteem iDEAL of via handmatige overboeking van een bedrag op de bankrekening van Offerti.nl (volg hiertoe de exacte instructies op onze betaalpagina op). De bijschrijving van credits gebeurt direct nadat de overboeking door Offerti.nl is ontvangen.
5.2
Tenzij anders overeengekomen zullen door de Gebruiker aan Offerti.nl gedane betalingen niet worden gerestitueerd bij tussentijdse beëindiging van het gebruik van de Dienst.
5.3
Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van Offerti.nl in Euro's, exclusief BTW en eventueel andere belastingen en heffingen genoteerd.
5.4
Offerti.nl behoudt zich het recht voor de prijzen van de Dienst, de tarieven voor servicekosten en andere producten te wijzigen of te herzien. Offerti.nl zal dergelijke prijswijzigingen of herzieningen minstens 15 dagen voor de ingangsdatum van de wijzigingen op de Website plaatsen. Lopende Overeenkomsten zullen tot de verlengingsdatum worden gerespecteerd.
5.5
Indien de Gebruiker enig aan Offerti.nl verschuldigd bedrag niet betaalt binnen 14 dagen na factuurdatum, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij, zonder verdere ingebrekestelling, vanaf dat moment over het openstaande bedrag een rente verschuldigd gelijk aan twee procent per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom, waarbij een deel van een maand als een gehele maand geldt. Hierboven heeft Offerti.nl het recht om voor elke verzonden betalingsherinnering aan de Gebruiker een bedrag van EUR 12,50 per herinnering in rekening te brengen aan administratiekosten. Alle kosten die door Offerti.nl ter invordering van enig door de Gebruiker verschuldigd bedrag in en buiten rechte worden gemaakt komen integraal ten laste van de Gebruiker. Indien Offerti.nl het nodig acht de incassering vordering in handen van derden te stellen, wordt de Gebruiker daarvan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld.
5.6
In geval de Professional voor een periode van 12 maanden geen credits heeft gekocht of besteed, heeft Offerti.nl het recht om niet gebruikte credits te laten vervallen. Gebruiker maakt geen aanspraak op vergoeding daarvan in geld of anderszins. Tevens heeft Offerti.nl het recht de Overeenkomst geheel te ontbinden.
5.7
In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging, toelating tot de WSNP of liquidatie van de Gebruiker, heeft Offerti.nl het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige schadevergoeding of terugbetaling gehouden te zijn.

6. Communicatie

6.1
Iedere communicatie tussen Offerti.nl en de Gebruiker kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.
6.2
De door Offerti.nl opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens door de Gebruiker te leveren tegenbewijs.
6.3
Elektronische communicatie van Offerti.nl aan de Gebruiker wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, behoudens door de Gebruiker te leveren tegenbewijs.

7. Overmacht

7.1
In geval van overmacht aan haar zijde is Offerti.nl niet gehouden de verbintenissen uit de Overeenkomst na te komen.
7.2
Onder overmacht wordt verstaan iedere van de wil van Offerti.nl onafhankelijke en buiten de invloedssfeer van Offerti.nl gelegen omstandigheid, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert.
7.3
Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: een niet aan Offerti.nl toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, stroomstoringen, meer dan gebruikelijke vertragingen in het verkeer en ziekte van epidemiologische aard van haar medewerkers, technische storingen (al dan niet als gevolg van virussen of aanvallen) waardoor de Website niet of niet volledig naar behoren functioneert, alsmede iedere situatie waarop Offerti.nl feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
7.4
Zodra zich een overmachttoestand voordoet als bedoeld in dit artikel, zal Offerti.nl daarvan mededeling doen aan de Gebruiker. Indien de overmachttoestand langer dan 30 dagen duurt, of zodra duidelijk is dat de overmachttoestand langer dan 30 dagen zal duren dan wel zodra duidelijk is dat Offerti.nl blijvend niet kan nakomen, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder jegens de ander uit dien hoofde schadeplichtig te zijn.

8. Aansprakelijkheid

8.1
Offerti.nl is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door de Gebruiker, door welke oorzaak of in welke vorm dan ook, tenzij deze schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Offerti.nl. Meer in het bijzonder is Offerti.nl niet aansprakelijk voor enige schade van de Gebruiker als gevolg van het plaatsen en/of uitvoeren van een Opdracht alsmede voor de nakoming door Opdrachtgever respectievelijk de Professional van de verplichtingen uit de tussen de Opdrachtgever en de Professional via de Website tot stand gekomen overeenkomst.
8.2
Enige aansprakelijkheid van Offerti.nl is beperkt tot vergoeding van directe schade, tot een maximumbedrag van EUR 500,- per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt). Offerti.nl is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Dienst.
8.3
Het recht op schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen één jaar na het ontstaan daarvan door de Gebruiker bij Offerti.nl is gemeld.
8.4
De Gebruiker is aansprakelijk voor en vrijwaart Offerti.nl zowel in als buiten rechte van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Dienst door de Gebruiker, waaronder het plaatsen van Gegevens.

9. Diversen

9.1
Het is de Gebruiker niet toegestaan om de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Offerti.nl en de Gebruiker, geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Offerti.nl.
9.2
Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Alsdan zal Offerti.nl een vervangende bepaling opstellen die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
9.3
Op de Overeenkomst tussen Offerti.nl en de Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
9.4
Offerti.nl heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden ten aanzien van vóór het tijdstip van wijziging tot stand gekomen Overeenkomsten. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan na veertien (14) dagen na kennisgeving aan de Gebruiker. Indien de wijziging van de Algemene Voorwaarden leidt tot een materiële beperking van de rechten of uitbreiding van de plichten van de Gebruiker en de Gebruiker niet instemt met de wijziging, heeft de Gebruiker het recht de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt. De kennisgeving als bedoeld in dit artikel kan plaatsvinden door publicatie op de Website.
9.5
Alle geschillen tussen Offerti.nl en de Gebruiker zullen, indien zij niet langs minnelijke weg kunnen worden beslecht, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, tenzij Offerti.nl voor een andere bevoegde rechter kiest.