Privacyverklaring

Op deze pagina treft u de Privacyverklaring aan van Offerti.nl, een dienst van Offerti BV (hierna te noemen: Offerti).

Algemeen

Wanneer u een opdracht plaatst, zich aanmeldt als professional of anderszins gebruikmaakt van de diensten van Offerti worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Offerti. De gegevensverwerking is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.
Offerti vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Offerti houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, als aan de gedragscodes van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association).

Doeleinden gegevensverwerking

De verstrekte persoonsgegevens kunnen door Offerti worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
- Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
- Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
- Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van Offerti of contact op te nemen met andere gebruikers van die digitale diensten;
- Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Offerti;
- Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht, of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
- Om u gerichte advertenties te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan Offerti op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft;
- Om u gerichte advertenties te sturen namens Offerti of zorgvuldig geselecteerde partners van een product of dienst waarvan Offerti op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft;
- Om te voldoen aan de op Offerti van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan derden, behoudens het navolgende. Het is mogelijk dat Offerti op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Offerti zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Daarnaast kan Offerti uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat u inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten. In dergelijke gevallen zal Offerti uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

Cookies

Bij gebruik van de digitale diensten van Offerti kan informatie over uw gebruik van deze diensten worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Meer informatie over cookies is te vinden in onze Cookieverklaring.

Externe dienstverleners en andere sites

Indien u via een digitale dienst van Offerti terechtkomt op de site of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacyverklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

Beveiliging gegevens

Offerti respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Offerti. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Offerti, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Offerti spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
Offerti is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Offerti.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Offerti zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Offerti via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat doen door een e-mail te sturen naar helpdesk@offerti.nl

Wijziging van deze Privacyverklaring

Offerti behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.