Privacyverklaring

Op deze pagina treft u de Privacyverklaring aan van Offerti.nl, een dienst van Offerti BV (hierna te noemen: Offerti).

Inleiding

De Privacyverklaring van Offerti verschaft informatie over persoonsgegevens die we verwerken van gebruikers van Offerti. We willen hiermee duidelijkheid verstrekken over het doel waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken, beschermen en welke rechten u heeft inzake uw persoonsgegevens.

Zelf beheren van uw gegevens

U kunt de meeste gegevens die we van u hebben zelf inzien op uw persoonlijke beheerpagina. Ook bieden we, waar relevant, de mogelijkheid om dit zelf aan te passen. Vanuit veiligheidsoverwegingen moet u eerst inloggen op onze site.

Verantwoordelijke gegevensverwerking

Wanneer u een offerteaanvraag plaatst, zich aanmeldt als professional of anderszins gebruikmaakt van de diensten van Offerti worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Offerti. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Offerti blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Doeleinden gegevensverwerking

Offerti onderscheidt twee soorten gebruikers. Met 'Opdrachtgevers' worden gebruikers aangeduid die op zoek zijn naar een dienstverlener en een offerteaanvraag indienen op Offerti.nl (of een aangesloten partnerwebsite). Met 'Professionals' worden gebruikers aangeduid die hun diensten aanbieden op Offerti.nl en de mogelijkheid hebben om offertes uit te brengen.

Opdrachtgevers
De verstrekte persoonsgegevens kunnen door Offerti worden verwerkt voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, te weten het aanvragen (en vervolgens ontvangen) van offertes. Concreet betekent dit dat uw gegevens kunnen worden gebruikt voor het volgende:
- U in de gelegenheid stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via Offerti of contact op te nemen met andere gebruikers;
- Contact met u opnemen via e-mail of telefoon als we vragen hebben over uw aanvraag;
- Het aan u mailen van meldingen over uw offerteaanvraag, bijvoorbeeld als u een nieuwe offerte heeft ontvangen;
- Geïnteresseerde professionals contact met u laten opnemen via e-mail of telefoon;
- Het aan u mailen van gebruikersinformatie, nieuwsbrieven, serviceberichten of aanbiedingen;
- Het voldoen aan de op Offerti van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
NB. Uw contactgegevens worden nimmer gepubliceerd op onze website. Zij zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van Offerti en alleen voor professionals die een offerte uitbrengen. De tekst van uw aanvraag wordt altijd door Offerti (waar nodig) geanonimiseerd voordat deze onder de aandacht wordt gebracht bij de aangesloten professionals.

Professionals
De verstrekte persoonsgegevens kunnen door Offerti worden verwerkt voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, te weten het ontvangen van offerteaanvragen en het uitbrengen van offertes. Concreet betekent dit dat uw gegevens kunnen worden gebruikt voor het volgende:
- U in de gelegenheid stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via Offerti of contact op te nemen met andere gebruikers;
- Contact met u opnemen via e-mail of telefoon als we vragen hebben met betrekking tot uw account;
- Het aan u mailen van de dagelijkse mailing met nieuwe offerteaanvragen;
- Het aan u mailen van meldingen betreffende uw uitgebrachte offertes, bijvoorbeeld als u een reactie van een opdrachtgever heeft ontvangen;
- Het opstellen en aan u mailen van een factuur nadat u credits heeft aangeschaft;
- Het opnemen van uw gegevens in de openbare Offerti Bedrijvengids;
- Het aan u mailen van gebruikersinformatie, nieuwsbrieven, serviceberichten of aanbiedingen;
- Het voldoen aan de op Offerti van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Cookies

Meer informatie over cookies vindt u in onze Cookieverklaring.

Gegevensverstrekking aan derden

Offerti verkoopt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden ook niet verstrekt aan derden, behoudens het uitwisselen van contactgegevens tussen Opdrachtgever en Professional in het kader van het uitbrengen van offertes, én behoudens het navolgende. Het is mogelijk dat Offerti op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Offerti zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Daarnaast kan Offerti uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat u inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten. In dergelijke gevallen zal Offerti uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

Externe dienstverleners en andere sites

Indien u via een digitale dienst van Offerti terechtkomt op de site of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacyverklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

Bewaartermijn

Offerti bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u zich uitschrijft worden direct alle persoonsgegevens verwijderd.

Beveiliging gegevens

Offerti respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Offerti. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Offerti, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Offerti spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
Offerti is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Offerti.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacybeleid@offerti.nl

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Offerti en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacybeleid@offerti.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Offerti wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijziging van deze Privacyverklaring

Offerti behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

» Cookieverklaring van Offerti